Vytvorte svoju budúcnosť v spoločnosti SWEP (študenti)

Spoločnosť SWEP nepretržite expanduje a študentov pokladá za dôležité aktívum pri zachovávaní svojej vedúcej svetovej pozície v oblasti prenosu tepla. Dobrým východiskovým bodom pre pozíciu v spoločnosti SWEP je mať ambíciu formovať a ovplyvňovať svoju budúcu prácu.

 Spoločnosť SWEP má záujem odmeniť túto ambíciu dvomi veľmi odlišnými, no navzájom sa doplňujúcimi prístupmi k náboru študentov. Ktorý je ten správny pre Vás?

V rámci prvého prístupu sa pozornosť sústreďuje na Vašu špecifickú situáciu.. Po konzultácii s nami budete riadiť svoj postup a Vaša budúcnosť v spoločnosti SWEP bude taká, akú si ju vytvoríte. Skúsenosti hovoria, že z dlhodobého hľadiska získajú na tomto prístupe obidve strany.

Druhým prístupom je formálnejší školiaci program v trvaní jedného roka. Je to skvelý úvod do práce v dynamickej globálnej spoločnosti, akou je SWEP, a skvelá príležitosť na osobný rozvoj.

Praktická práca

Spoločnosť SWEP potrebuje každé leto niekoľkých brigádnikov. Väčšina z nich je potrebná vo výrobe, avšak niekoľko pozícií je vždy k dispozícii aj v oblasti marketingovej podpory, výskumu a vývoja a v oblasti marketingu a odbytu. Spoločnosť SWEP môže taktiež ponúknuť školiace pozície v niektorých výrobných jednotkách v zahraničí prostredníctvom Medzinárodného zväzu pre výmenu študentov za účelom získania technických skúseností IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience). Mnoho stážistov, ktorí tu pracujú, si započítava odbornú prax ako súčasť ich vzdelávania.

Pre viac informácií kontaktujte náš personálny oddelenie.


Oddelenia

V spoločnosti SWEP nájdete množstvo príležitostí. Prečítajte si viac o rôznych oddeleniach spoločnosti SWEP:

Výskum a vývoj

Úlohou oddelenia Výskum a vývoj (VaV) je riešiť potreby zákazníkov. Oddelenie VaV sa preto nezameriava len na vývoj nových výrobkov na svetovej úrovni, ale podieľa sa tiež na komplexných riešeniach pre zákazníkov, napr. v podobe vývoja nových softvérových nástrojov. Našej odbytovej a marketingovej organizácii zabezpečujeme softvér na podporu výrobkov a na podporu predaja založeného na počítačoch. V širšej miere vykonávame činnosti zamerané na nákladové účinnosti s cieľom zaistiť ziskovosť výrobkov v súlade so všeobecnými cieľmi ziskovosti spoločnosti SWEP.

Odbyt a marketing

Oddelenie odbytu a marketingu (OaM) sa zaoberá technickým predajom a podporou pre našich zákazníkov. Pokrývame všetky aspekty marketingu a odbytu. Máme širokú ponuku výrobkov a všetky naše výrobky môžu byť prispôsobené podľa priania zákazníka. Dobrá znalosť výrobku a aplikácií je nevyhnutným predpokladom. Oddelenie OaM využíva technicky vyspelých pomocníkov, napr. prepracovaný volič výrobkov alebo generátor schém. Náplň práce oddelenia OaM zahŕňa aj strategické plánovanie a marketing, spolu s vytváraním nových zákazníckych kontakov.

Financie a administratíva

Oddelenie financií a administratívy (FaA) je partnerom s vysokou úrovňou finančných kompetencií pre ostatné činnosti v rámci spoločnosti SWEP. Zaisťujeme a pomáhame dodržiavať interné pracovné postupy a interné/externé požiadavky na podávanie hlásení. Pomocou podávania hlásení a analyzovaním predaja, výroby a výkonnosti podniku podporujeme zároveň aj manažment. Oddelenie FaA je zodpovedné za obstarávanie strategických materiálov, ako sú oceľ a meď, a za vývoj a podporu účinných logistických a expedičných riešení.

Oddelenie informačných technológií

Základnou úlohou oddelenia informačných technológií je pomáhať ostatným zložkám organizácie pracovať efektívne a neustále zvyšovať výkonnosť. Zabezpečujeme zariadenia pre komunikáciu a spoluprácu, ako interne, tak aj externe. Ďalej zabezpečujeme nástroje pre maximálne efektívny rozvoj a vykonávanie rôznych obchodných procesov spoločnosti. Prevádzkujeme a implementujeme hardvér a softvér, vrátane školení a pomáhame pri plánovaní hlavných procesov spoločnosti.

Ľudské zdroje

Najdôležitejším aktívom skupiny SWEP sú jej ľudia. Cieľom spoločnosti SWEP je zamestnávať ľudí s nadpriemernými schopnosťami, ktorí môžu prispieť k rastu skupiny a ktorí sa môžu vyvíjať tak, aby zvládli zvýšenú pracovnú záťaž a zložitejšie úlohy. Spoločnosť SWEP aktívne podporuje zamestnancov formou školení, vzdelávania a pracovných možností, ktoré podnecujú medzinárodne orientovaných, profesionálne zdatných a skúsených ľudí.

Prevádzka

Prevádzka je zodpovedná za dodávateľský reťazec pre kompaktné spájkované tepelné výmenníky (BPHE) od spoločnosti SWEP, od zabezpečovania zdrojov, cez výrobu jednotiek BPHE až po ich včasnú dodávku našim zákazníkom. Jednotka BPHE predstavuje vysoko technologický výrobok, ktorý vyžaduje neustálu prácu na zlepšovaní našich výrobných zariadení, postupov a kompetencií. Spoločnosť SWEP je rýchlo rastúca spoločnosť, čo znamená, že tempo uvádzania jej nových výrobkov na trh je vysoké a spoločnosť zdôrazňuje požiadavku efektívnej výroby s cieľom plniť nároky našich zákazníkov na náklady, dodávku a kvalitu.

Naše činnosti a programy sú odvodené od strategických cieľov spoločnosti SWEP, našich spoločných cieľov v prevádzke a poslania spoločnosti SWEP byť popredným výrobcom jednotiek BPHE na globálnom trhu.

Diplomové práce

Zaujíma vás termodynamika, prietokové inžinierstvo a nové technológie? Alebo systémy manažmentu kvality, analýzy prietoku alebo analýzy trhu? Ak áno, ponúkame vám možnosť vypracovať vašu prácu v spoločnosti SWEP. Každoročne prichádza niekoľko zaujímavých projektov do rôznych častí spoločnosti, pre ktoré hľadáme postgraduálnych študentov, ktorí sú kreatívni a prejavujú záujem.

Väčšina týchto diplomových prác je vypracovaných v oddelení výskumu a vývoja, obvykle v partnerstve medzi spoločnosťou SWEP a rôznymi univerzitami. Je tu však možnosť pracovať na diplomovej práci aj v iných oddeleniach SWEP, napríklad v oddelení prevádzky alebo marketingu. Kontaktujte nás a povedzte nám, o čo presne máte záujem. Predložte nám váš vlastný návrh práce, alebo nás požiadajte o zaslanie zoznamu navrhovaných projektov. Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Ak chcete viac informácií o diplomových prácach, ktoré sú k dispozícii, kontaktujte naše oddelenie ľudských zdrojov.