Supermarkety

V poslednom desaťročí sme boli svedkami, spolu s tradičnými systémami DX, neustáleho nárastu nových technológií používajúcich CO2 CO2 ako chladivo a ako druhotné chladiarenské médium. Systémy v obchodných domoch sú rozdelené do dvoch teplotných úrovní, ST a NT:

  • ST: vitríny a chladiarenské miestnosti od +6 do 0 °C,
  • NT: vitríny a chladiarenské miestnosti od -18 do -24 °C.

Systémy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali vyššie uvedeným teplotným úrovniam. V severnej Európe sme videli postupné zavedenie transkritických pomocných systémov, ktoré ako chladivo využívajú CO2, aj pri ST a aj pri NT. V ostatných krajinách sú štandardnejším riešením hybridné systémy. V týchto systémoch sa R134a používa ako chladivo pri ST a CO2, kondenzovaný pomocou kaskádovej jednotky BPHE, je chladivom používaným pri NT. Čerpacie systémy využívajúce CO2 ako chladiace médium sa používajú v horúcich krajinách, vďaka úsporám nákladov na veľkosť potrubia a zvýšenej efektívnosti. Na rozvíjajúcich sa trhoch sa systémy obchodných domov obvykle vyrábajú za pomoci chladiarenských jednotiek s nemrznúcou kvapalinou a cirkulácia glycolu sa zabezpečuje prostredníctvom odstredivého čerpadla.