Skvapalnený zemný plyn

Väčšina výrobcov zemného plynu používa na odstránenie vody zo zemného plynu trietyléngykol (TEG), aby tak spĺňal technické normy pre plynovody. Tento proces vysušovania je potrebný, aby sa zabránilo tvorbe hydrátov pri nízkych teplotách a korózii spôsobenej oxidom uhličitým alebo sírovodíkom, ktoré sa zvyčajne v tejto fáze neodstraňujú.

Sušenie sa dosahuje znižovaním rosného bodu vody. Vlhký plyn prichádza do styku so suchým glykolom v absorpčnom zariadení. Glykol absorbuje vodnú paru, čím dochádza k zníženiu rosného bodu. Glykol obohatený o molekuly vody preteká z absorpčného zariadenia do regeneračného systému, v ktorom sa unášaný plyn oddeľuje a štepí sa v absorpčnej kolóne a ďalšom kotli. Zahrievaním sa vyparuje absorbovaná vodná para, po čom nasleduje chladenie glykolu chudobného na vodu v systéme na obnovu tepla, ktorý sa odčerpá späť do absorpčného zariadenia.

Metóda „elektrina na plyn“ (P2G) slúži na syntézu zemného plynu hydrolýzou vody, za účelom uvoľnenia vodíka, a použitím Sabatierovej metódy, pri ktorej sa uvoľňuje uhlík z oxidu uhličitého s cieľom vytvoriť metán (CH4). Vzhľadom na to, že pri procese sa spotrebúva oxid uhličitý, často umiestňuje do tovární na výrobu bioplynu, ktorý vylučuje oxid uhličitý.

Spájkované doskové výmenníky tepla (BPHE) spoločnosti SWEP sa používajú na skvapalňovanie a opätovné splyňovanie odpareného plynu (BOG) a na predchladenie zemného plynu a uhľovodíkov (prenosné stanice na zemný plyn). Pokrývajú také využitie ako mini / mikro výroba skvapalneného zemného plynu a LNG čerpacie stanice, ako aj námorné a automobilové aplikácie LNG a aplikácie LNG pre lokomotívy.